Trudne terminy

Sformułowania i terminy występujące w branży fiskalnej mogą sprawiać problem. Dlatego poza przepisami oraz działem FAQ postanowiliśmy umieścić i usystematyzować […]

Sformułowania i terminy występujące w branży fiskalnej mogą sprawiać problem. Dlatego poza przepisami oraz działem FAQ postanowiliśmy umieścić i usystematyzować pojęcia związane z tematyką kas fiskalnych.

Skontaktuj się z nami!

Kasa rejestrująca Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.
Systemowa kasa fiskalna Kasa elektroniczna posiadająca możliwość pracy w sieci kas opartej o komputer bądź jedną kasę główną
PLU
Liczba towarów jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej
Moduł fiskalny Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu (po wciśnięciu klawisz ZATWIERDŹ). Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.
Fiskalizacja(ufiskalnienie) Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.
Książka kasy Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.
Numer ewidencyjny kasy Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.
Numer unikatowy kasy
Numer nadawany przez producenta, wpisany do pamięci fiskalnej w trakcie ufiskalnienia.
Paragon fiskalny Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.
Paragon kontrolny Drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.
Raport fiskalny Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu – najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.
Plomba Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego
Czas rozpoczęcia naprawy Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z „terminem naprawy”, który regulują przepisy ogólne.
Kasa rezerwowa Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.

Kasa rejestrująca / fiskalna

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym, rejestracja sprzedaży towarów i usług odbywa się bezpośrednio z klawiatury kasy. Kody towarów (wcześniej zaprogramowanych w bazie towarowej kasy) podawane są bezpośrednio z klawiatury kasy lub za pomocą czytnika kodów kreskowych podłączonego do kasy.

Centralne Repozytorium Kas (CRK)

System teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odbierający i gromadzący dane z urządzeń fiskalnych, które podlegają w ten sposób analizie oraz kontroli. CRK może także przesyłać polecenia dotyczące pracy urządzeń fiskalnych.

Drukarka rejestrująca / fiskalna

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Drukarka fiskalna jest uzupełnieniem stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i programie komputerowym, służącym do wystawiania paragonów. Drukarka nie może działać samodzielnie.

Kasa / drukarka online

Właściwością urządzeń fiskalnych online jest łączenie się przez internet z serwerami Ministerstwa Finansów, czyli z tzw. Centralnym Repozytorium Kas, w celu zdania relacji ze sprzedaży, której przedmiotem są paragony, paragony anulowane, czy raporty dobowe. Proces przesyłania informacji do CRK odbywa się według określonego harmonogramu. 

Kod PLU

Jest to kod (liczbowy) pozwalający odnaleźć zaprogramowane towary i usługi w kasie fiskalnej. Podanie tego kodu na kasie prowadzi do rejestrowania sprzedaży.

Moduł fiskalny

Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zrobieniu raportu dobowego. Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.

Moduły rozszerzeń

Moduły rozszerzeń służą rozbudowie funkcjonalności danego urządzenia. Są one zazwyczaj dedykowane konkretnym modelom kas i drukarek fiskalnych.

Fiskalizacja (ufiskalnienie)

Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.

Kopia elektroniczna paragonu

Drugi egzemplarz paragonu, stanowiący elektroniczny zapis wydruku w postaci pliku tekstowego na karcie SD. Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.

Książka kasy / książka serwisowa

Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.

Numer ewidencyjny kasy

Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy na podstawie odpowiedniego zgłoszenia po fiskalizacji. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce serwisowej kasy.

Numer unikatowy

Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Pamięć chroniona

Pamięć trwale wbudowana w urządzenia online, zawierająca elektroniczny nośnik danych, na którym zapisywane są dokumenty fiskalne i niefiskalne oraz inne dane związane z użytkowaniem urządzenia. Możliwy jest odczyt tych danych, ale nie da się ich zmienić bez wykrycia takiego zdarzenia podczas porównywania zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

Paragon fiskalny

Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności. Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

Raport dobowy

Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku. Powinien być generowany tego samego dnia po zakończeniu sprzedaży lub następnego przed rozpoczęciem sprzedaży.

Raport miesięczny (fiskalny)

Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym miesiącu pracy. Raport można wykonać tylko za zakończony miesiąc.

Serwis kas rejestrujących

Serwisowanie to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawę i konserwację oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

System POS

Systemy POS (Point Of Sales) to zespół odpowiednich narzędzi, połączonych z oprogramowaniem, które wspólnymi siłami służą obsłudze sprzedaży. Znajdziemy je we wszystkich miejscach, w których odbywa się handel: restauracjach, barach, w supermarketach, czy hotelach.

Kasa rezerwowa

Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.

PTU (ang. VAT)

Podatek od Towarów i Usług. W urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są definiowane i zapisywane do pamięci fiskalnej po raz pierwszy podczas fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy (maksimum 30 razy).

Homologacja

Homologacja to decyzja dopuszczająca do obrotu urządzenie fiskalne. Wydaje ją Prezes Głównego Urzędu Miar.

Totalizery

Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A…G), liczbie wystawionych paragonów, liczbie i kwocie anulowanych paragonów itp. Totalizery są zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

Skontaktuj się z nami!

wróć do bazy wiedzy